.

ขอต้อนรับทุกท่าน   สู่โลกแห่งการศึกษา  เครือข่ายโรงเรียนสุจริต  โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์)    โทร. 0-2903-8290,   แฟกซ์. 0-2903-8290

 
 
 

 

 

  หน้าหลัก    การบริหารงาน 
การบริหารงาน
 

โรงเรียนวัดพระเงิน (อิศราวิทย์อุปกรณ์) ได้กำหนดโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 4 งานหลัก ประกอบด้วย

       -   กลุ่มงานวิชาการ รับผิดชอบโดย ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัลณิกา แพทย์ศาสตร์

       -   กลุ่มงานงบประมาณ รับผิดชอบโดย นางสาวอรัญญา ศิริโสภณ

       -   กลุ่มบริหารงานบุคลากร รับผิดชอบโดย นางสาวแจ่มศรี มะยะเฉี่ยว

       -   กลุ่มบริหารทั่วไป รับผิดชอบโดย นางสาวสาวิตรี  นพเก้า 

การกำหนดโครงสร้างเวลาเรียนโรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์)
หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์) พุทธศักราช 2552
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กำหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม เวลาเรียนรวมตลอดปี/สัปดาห์
ระดับประถมศึกษา
ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6
— กลุ่มสาระการเรียนรู้  

ภาษาไทย

240/6
ท 11101
240/6
ท 11101
240/6
ท 11101
160/4
ท 14101
160/4
ท 15101
160/4
ท 16101

     คณิตศาสตร์

     200/5
ค 11101

200/5
ค 12101
200/5
ค 13101
160/4
ค 14101
160/4
ค 15101
160/4
ค 16101

     วิทยาศาสตร์

80/2
ว 11101
80/2
ว 12101
80/2
ว 13101
80/2
ว 14101
80/2
ว 15101
80/2
ว 16101

    สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

       80/2
ส 11101

80/2
ส 12101
80/2
ส 13101
80/2
ส 14101
80/2
ส 15101
80/2
ส 16101
ประวัติศาสตร์ 40/1
ส 11202
40/1
ส 12202
40/1
ส 13202
80/2
ส 14202
80/2
ส 15202
80/2
ส 16202

    สุขศึกษาและพลศึกษา

80/2
พ 11101
80/2
พ 12101
80/2
พ 13101
80/2
พ 14101
80/2
พ 15101
80/2
พ 16101

    ศิลปะ

        80/2
ศ 11101

80/2
ศ 12101
80/2
ศ 13101
80/2
ศ 14101
80/2
ศ 15101
80/2
ศ 16101
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40/1
ก 11101
40/1
ก 12101
40/1
ก 13101
80/2
ก 14101
80/2
ก 15101
80/2
ก 16101

    ภาษาต่างประเทศ

40/1
อ 11101
40/1
อ 12101
40/1
อ 13101
80/2
อ 14101
80/2
อ 15101
80/2
อ 16101
รวมเวลาเรียน 840 840 840 840 840 840

— กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

120/3 120/3 120/3 120/3 120/3 120/3

แนะแนว

40/1 40/1 40/1 40/1 40/1 40/1

ลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมเพื่อ
สังคมและสาธารณประโยชน์

40/1
 
40/1
 
40/1
 
40/1
 
40/1
 
40/1
 

ชมรม

40/1 40/1 40/1 40/1 40/1 40/1

—รายวิชา / กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม  ตามความพร้อมและจุดเน้น

นำไปใช้ใน
รายวิชาพื้นฐาน
นำไปใช้ใน
รายวิชาพื้นฐาน
นำไปใช้ใน
รายวิชาพื้นฐาน
อ 14201
40/1
อ 15201
40/1
อ 16201
40/1
รวมเวลาเรียนทั้งหมด   1,000   ชั่วโมง/ปี
 

   
วิธีการบริหารจัดการ
ผู้บริหารนับว่ามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อไปสู่เป้าหมาย แห่งความสำเร็จ ผู้บริหารจะต้องมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง สถานศึกษาและบุคลากรในโรงเรียน โดยตั้งเป้าหมายในการทำงานไว้สูง (High Expectation) และพยายามใช้ความรู้ ความสามารถ ใช้แผนกลยุทธ ์เป็นเครื่องมือ และใช้แนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการ เทคนิคหรือกระบวนการบริหารจัดการจูงใจโน้มน้าวให้บุคลากร ทุกฝ่ายร่วมมือ ร่วมใจปฏิบัติงานเพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่วางไว้โดยคำนึงถึงคุณภาพนักเรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเกิดผลในทางปฏิบัติอย่าง เป็นรูปธรรมบรรลุจุดหมายของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 จึงได้ใช้หลักการ แนวคิดและกลยุทธ์ในการบริหาร โรงเรียนวัดพระเงิน (อิศราวิทย์อุปกรณ์) ดังนี้
 

 

   

นางเพ็ญผกา  ใช้สถิตย์

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระเงิน (อิศราวิทย์อุปกรณ์)

 
กรกฎาคม 2563
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 11 กรกฎาคม 2563
 
 

 

 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 35.168.112.145
คุณเข้าชมลำดับที่ 10,545,171
 
โรงเรียนวัดพระเงิน (อิศราวิทย์อุปกรณ์)
21/2 หมู่ 8 ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
Tel : 0-2903-8290  Fax : 0-2903-8290
Email : watprangoen@hotmail.com