.

ขอต้อนรับทุกท่าน   สู่โลกแห่งการศึกษา   โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์)    โทร. 0-2903-8290,   แฟกซ์. 0-2903-8290

 
 
 
 
 

 

 

 

 

  หน้าหลัก    ข้อมูลพื้นฐาน 
ข้อมูลพื้นฐาน
 

 

 
 
       โรงเรียนวัดพระเงิน (อิศราวิทย์อุปกรณ์) ตั้งอยู่เลขที่ 21/2 หมู่ที่ 8 ถนนบางม่วง-บางคูลัด ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 โทรศัพท์ 02-9038290  อยู่ในเขตที่ดินธรณีสงฆ์ของวัดพระเงิน จำนวน 3 ไร่ 2 งาน โดยรับผิดชอบจัดการศึกษาให้กับเยาวชนของชาติในเขตบริการ 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ 6 หมู่ 7 หมู่ 8 และหมู่ 10 ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดพระเงิน (อิศราวิทย์อุปกรณ์) อยู่ในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิหลวงปู่คร้ามเพื่อการศึกษาโรงเรียนวัดพระเงิน (อิศราวิทย์อุปกรณ์) เริ่มเปิดทำการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2473
 
 
คำขวัญปรัชญาของโรงเรียน : “เรียนดี มีวินัย ใฝ่รู้ คู่คุณธรรม”
 
 
 
พุทธสุภาษิต : นฺตถิ ปฺญญา สมา อาภา.   แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี.
 
 
 
สีประจำโรงเรียน : ได้แก่  สีน้ำเงินและสีม่วง
 
 
สีน้ำเงิน หมายถึง  สีแห่งพลัง ความเข้มแข็ง บริสุทธิ์
สีม่วง หมายถึง สีแห่งความเมตตากรุณา มีแง่คิดดี สู่ความคิดสร้างสรรค์
 
 
อัตลักษณ์ : วิถีพุทธ วิถีไทย ยึดมั่นในศาสตร์พระราชา

อกลักษณ์ : งดงามตามมารยาทไทย

คุณธรรมอัตลักษณ์ : ซื่อสัตย์ มีวินัย จิตอาสา พอเพียง

 

วิสัยทัศน์ 

       องค์กรคุณภาพ จัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทยในศตวรรษที่ 21 ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม สู่วิถีประชาธิปไตย ยึดมั่นศาสตร์พระราชา
 
 
 
พันธกิจ เป้าหมาย
1.จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติระดับสากล
2.ปลูกฝัง พัฒนา สร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนสู่การเป็นพลเมืองที่ดีบนพื้นฐานของความเป็นไทย พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรในศตวรรษที่ 21
3.ยึดมั่นในวิถีชีวิตตามศาสตร์พระราชา และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
4.พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกบสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักธรรมมาภิบาลและการมีส่วนร่วมระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับและการจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์ม
 
 

เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติบนพื้นฐานของความเป็นไทยในศตวรรษที่ 21
2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรม พร้อมก้าวสู่การเป็นพลเมืองที่ดี เหมาะสมตามวัย
3. ผู้เรียนยึดมั่นในวิถีชีวิตตามศาสตร์พระราชา และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
4. ครูมีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา เป็นครูดีมืออาชีพ
5. ผู้บริหารมีภาวะผู้นำและกลยุทธ์ในการบริหารจัดการการศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้ทุกมิติตามหลักธรรมาภิบาล
6. จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการประสานความร่วมมือ กับทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 
 
กลยุทธ์
 • กลยุทธ์ที่ 1 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามศาสตร์พระราชา
 • กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาทุกระดับและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและสภาพผู้เรียน สู่ความป็นเลิศในศตวรรษ ที่ 21
 • กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้เข้มแข็ง ตามแนวทางการกระจายอำนาจ บนหลักธรรมาภิบาลด้วยการบริหารแบบมีส่วนร่วม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • กลยุทธ์ที่ 4พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอน ได้อย่างมีคุณภาพ
 • กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการศึกษา ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน และสภาพผู้เรียน

 

 

 

 • เขตพื้นที่บริการโรงเรียน
 •  

  หมุ่ที่
  ชื่อหมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด
  8
  ซอยวัดพระเงิน ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
  6
  ซอยวัดพระเงิน ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
  7
  ซอยวัดพระเงิน ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
  10
  ซอยวัดพระเงิน ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

 

 

 
 

  

นางวิราวรรณ ทวีพรไพบูลย์

โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์)

 
 


------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

 แบบประเมินความพึงพอใจ

 
มกราคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 17 มกราคม 2565
 

 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.225.48.56
คุณเข้าชมลำดับที่ 10,980,374
 
โรงเรียนวัดพระเงิน (อิศราวิทย์อุปกรณ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
21/2 หมู่ 8 ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
Tel : 0-2903-8290  Fax : 0-2903-8290
Email : watprangoen@hotmail.com