.

ขอต้อนรับทุกท่าน   สู่โลกแห่งการศึกษา  เครือข่ายโรงเรียนสุจริต  โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์)    โทร. 0-2903-8290,   แฟกซ์. 0-2903-8290

 
 
 

 

 

  หน้าหลัก    ข้อมูลพื้นฐาน 
ข้อมูลพื้นฐาน
 

 

 
 
       โรงเรียนวัดพระเงิน อยู่ในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิหลวงปู่คร้ามเพื่อการศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 21/2 ถนนถนนกาญจนาภิเษก หมู่ที่ 8 ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โดยอยู่ในเขตที่ดินธรณีสงฆ์ของวัดพระเงินจำนวน 3 ไร่ 2 งาน เริ่มเปิดทำการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2473 รับผิดชอบจัดการศึกษาให้กับเยาวชนของชาติในเขตบริการ 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ 6 หมู่ 7 หมู่ 8 และหมู่ 10 ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้หลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2546  และหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
 
 
       มีครูทำหน้าที่ปฏิบัติการสอนทั้งหมด 13 คน โดยสอนในระดับปฐมวัย 2 คน ประถมศึกษา 10 คน   เป็นครูต่างประเทศ 1 คน 
       บุคลากรสนับสนุน 2 คน
 
 
คำขวัญปรัชญาของโรงเรียน : “เรียนดี มีวินัย ใฝ่รู้ คู่คุณธรรม”
 
 
 
พุทธสุภาษิต : นฺตถิ ปฺญญา สมา อาภา.   แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี.
 
 
 
สีประจำโรงเรียน : ได้แก่  สีน้ำเงินและสีม่วง
 
 
สีน้ำเงิน หมายถึง  สีแห่งพลัง ความเข้มแข็ง บริสุทธิ์
สีม่วง หมายถึง สีแห่งความเมตตากรุณา มีแง่คิดดี สู่ความคิดสร้างสรรค์
 
 
ต้นไม้และดอกไม้ประจำโรงเรียน : ต้นประดู่ ซึ่ง หมายถึง ความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
 
 

อัตลักษณ์ : วิถีพุทธวิถีไทย ใส่ใจเศรษฐกิจพอเพียง

 

อกลักษณ์ : รอยยิ้มพิมพ์ใจ ไหว้ถูกวิธี วจีเพราะพริ้ง

 

วิสัยทัศน์ 

       องค์กรคุณภาพ จัดการศึกษาตามมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย มีจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองที่ดี ตามวิถีประชาธิปไตย ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
พันธกิจ เป้าหมาย
1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติสู่ระดับสากล
2. ปลูกฝังพัฒนาสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองที่ดีบนพื้นฐานของความเป็นไทย
3. ยึดมั่นในวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
4. สร้างองค์กรให้มีคุณภาพตามหลักธรรมมาภิบาลด้วยการบริหารแบบมีส่วนร่วม
 
 
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติ
2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับค่านิยมหลัก 12 ประการ พร้อมก้าวสู่การเป็นพลเมืองที่ดี เหมาะสมตามวัย
3. ผู้เรียนยึดมั่นในวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
4. จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยการประสานความร่วมมือ กับทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 
กลยุทธ์
  • กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และพัฒนาการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
  • กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมหลัก 12 ประการ บนพื้นฐานความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  • กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถ จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
  • กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้เข้มแข็ง ตามแนวทาง การกระจายอำนาจ บนหลักธรรมมาภิบาลด้วยการบริหารแบบมีส่วนร่วม
  • กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
  • กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบ ICT เพื่อการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและสภาพผู้เรียน

 

 

   

นางเพ็ญผกา  ใช้สถิตย์

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระเงิน (อิศราวิทย์อุปกรณ์)

 
กรกฎาคม 2563
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 11 กรกฎาคม 2563
 
 

 

 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 35.168.112.145
คุณเข้าชมลำดับที่ 10,545,152
 
โรงเรียนวัดพระเงิน (อิศราวิทย์อุปกรณ์)
21/2 หมู่ 8 ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
Tel : 0-2903-8290  Fax : 0-2903-8290
Email : watprangoen@hotmail.com