.

ขอต้อนรับทุกท่าน   สู่โลกแห่งการศึกษา   โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์)    โทร. 0-2903-8290,   แฟกซ์. 0-2903-8290

 
 
 
 
 

 

 

 

 

  หน้าหลัก    O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 

 

 

1. พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ 2542

2. พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่2) 2545

3. พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) 2553

4. พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการ 2546

5. พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

6. พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2551

7. พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553

8. พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

9. พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

10. พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร 2540

11. พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

12. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.  2560

13. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ (ฉ.2)  พ.ศ.2561

14. คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  19 2560 เรื่อง  การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ

15. พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534  แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 8 พ.ศ.2553

16. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พศ2551-2554

17. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2551-2557

18. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559

19. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ษศ.2560

20. คำสั่ง สพฐ. ที่1499 2555 เรื่องมอบอำนาจการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ สั่ง ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2555

21. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550

22. แนวทางดำเนินงานตามระเบียบว่าด้วยการขยายชั้นเรียน 2553

23. กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ให้ไว้ ณ วันที่  20  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2561

24. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

25. ประกาศ สพฐ การกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษา

26. พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

27. พ.ร.บ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551

28. พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550

29. พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560

30. พ.ร.บ. เครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551

31. พ.ร.บ. ลูกเสือ พ.ศ.2551

32. พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550

33. พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) 2560

34. กฎกระทรวงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546

35. พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

36. พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

37. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553

38. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550

39. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทน61

 40. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทน

 

 
 

  

นางวิราวรรณ ทวีพรไพบูลย์

โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์)

 
 


------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------------

 แบบประเมินความพึงพอใจ

 
มกราคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 17 มกราคม 2565
 

 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.225.48.56
คุณเข้าชมลำดับที่ 10,980,389
 
โรงเรียนวัดพระเงิน (อิศราวิทย์อุปกรณ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
21/2 หมู่ 8 ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
Tel : 0-2903-8290  Fax : 0-2903-8290
Email : watprangoen@hotmail.com